شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی