اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرحیم پذیرا

منابع طبیعی - شیلات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

paziragmail.com

سردبیر

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

منابع طبیعی - شیلات دانشیار، دانشگاه شیراز

esmailigmail.com

مدیر داخلی

دکتر تیرداد مقصودلو

منابع طبیعی - شیلات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

maghsodlogmail.com

ویراستار ادبی نشریه

سعیده ساکی انتظامی

ادبیات فارسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

ssentezamigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

منابع طبیعی - شیلات دانشیار، دانشگاه شیراز

esmailigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

منابع طبیعی - شیلات دانشیار، دانشگاه شیراز

esmailigmail.com

دکتر رحمان پاتیمار

منابع طبیعی - شیلات استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

patimagmail.com

دکتر عبدالرحیم پذیرا

منابع طبیعی - شیلات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

paziragmail.com

دکتر آرش جوانشیر خوئی

منابع طبیعی - شیلات استادیار، دانشگاه تهران

javanshirgmail.com